ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ

......................

Публична покана

Документация

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Разяснение по документацията

Протокол

Договор