Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Opening hours:Museum of History "Iskra"

every day from 9:00 to 17:30


Museum of Roses /Rosarium park/

every day from 9:00 to 17:30Kazanlak Tomb /replica/
every day from 9:00 to 17:00Tomb of Seuthes III
every day from 9:00 to 17:00


Temple in mound Shushmanets

every day from 9:00 to 17:00

Тomb in mound Helvetia
every day from 9:00 to 17:00


Tomb in mound of Griffins
every day from 9:00 to 17:00

Temple in mound Ostrusha

every day from 9:00 to 17:00


Ethnographic museum Kulata
from April 13, every day from 09:00 to 17:30Home Petko Staynov
Tuesday from 09:00 to 12:00 h.
Wednesday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
Thursday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.
Friday from 13:00 to 18:00 h.
Saturday from 09:00 to 12:00 h. And from 13:00 to 18:00 h.


ДОСТАВКА НА СТЪЛБИЩЕН РОБОТ ТИП „TRUPPENKULI PUBLIC“ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“ ГР.КАЗАНЛЪК

BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей „Искра“ - Казанлък, ул."П.Р.Славейков" №8, За: Здравко Балевски, Република България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.muzei-kazanlak.org/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Стълбищен робот тип „Truppenkuli Public“ за нуждите на Исторически музей „ИСКРА“ гр.Казанлък по проект №14-ДА/10.04.2014 год. „Осигуряване на достъп за лица с увреждания до Исторически музей „Искра“-Казанлък.“ по Договор №11-ДА/23.06.2014 год., сключен м/у Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Исторически музей „Искра“-Казанлък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на Стълбищен робот тип „Truppenkuli Public“ за нуждите на Исторически музей „ИСКРА“ гр.Казанлък по проект №14-ДА/10.04.2014 год. „Осигуряване на достъп за лица с увреждания до Исторически музей „Искра“-Казанлък.“ по Договор №11-ДА/23.06.2014 год., сключен м/у Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Исторически музей „Искра“-Казанлък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22658 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Стълбищният робот (Верижен стълбищен транспортьор) да бъде достъпен за обществени сгради с по - голям човекопоток. Да бъде с достотачно широка платформа за всички модели инвалидни колички. Ходовата му част да бъде тип: Гумирана гасенична верига за да има по - добро захващане към стълбите и да бъде по - стабилна машината. Изпълнителят е длъжен да: • Изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности по доставка на робота и обучение на необходимия персонал на ИМ "Искра" за използването му. • Да осигури гаранционно обслужване на доставения робот - минимум 24 месеца, считано от дата на доставка. • Да съгласува изпълнението на всички предвидини мерки с Възложителя. • Да информира Възложителя за всичкми потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, катоп предоставя адекватни решения за преодоляването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 19.08.2014 год. от 10.00 часа в административната сграда на Исторически музей Искра гр.Казанлък, ул. „П.Р.Славейков“ №8. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: