Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)
Работно време:Исторически музей "Искра" - Централна експозиция
всеки ден от 09:00 до 18:00 ч.


Музей на розата /парк "Розариум"/

всеки ден от 09:00 до 18:00 ч.


Казанлъшка гробница - копие
всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.Могила Голяма Косматка - Гробница Севт III
всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.


Могила Шушманец

всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.


Гробницата в могила Хелвеция

всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.


Гробницата в могила Грифоните

всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.


Могила Оструша

всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.


Етнографски Комплекс "Кулата"

от 12 април - всеки ден от 09:00 до 17:30 ч.Дом Петко Стайнов

Вторник - от 09:00 до 12:00 ч.

Сряда - от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 18:00 ч.

Четвъртък - от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 18:00 ч.

Петък - от 13:00 до 18:00 ч.

Събота - от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 18:00 ч.
ДОСТАВКА НА СТЪЛБИЩЕН РОБОТ ТИП „TRUPPENKULI PUBLIC“ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“ ГР.КАЗАНЛЪК

BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей „Искра“ - Казанлък, ул."П.Р.Славейков" №8, За: Здравко Балевски, Република България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.muzei-kazanlak.org/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Стълбищен робот тип „Truppenkuli Public“ за нуждите на Исторически музей „ИСКРА“ гр.Казанлък по проект №14-ДА/10.04.2014 год. „Осигуряване на достъп за лица с увреждания до Исторически музей „Искра“-Казанлък.“ по Договор №11-ДА/23.06.2014 год., сключен м/у Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Исторически музей „Искра“-Казанлък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на Стълбищен робот тип „Truppenkuli Public“ за нуждите на Исторически музей „ИСКРА“ гр.Казанлък по проект №14-ДА/10.04.2014 год. „Осигуряване на достъп за лица с увреждания до Исторически музей „Искра“-Казанлък.“ по Договор №11-ДА/23.06.2014 год., сключен м/у Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Исторически музей „Искра“-Казанлък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22658 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Стълбищният робот (Верижен стълбищен транспортьор) да бъде достъпен за обществени сгради с по - голям човекопоток. Да бъде с достотачно широка платформа за всички модели инвалидни колички. Ходовата му част да бъде тип: Гумирана гасенична верига за да има по - добро захващане към стълбите и да бъде по - стабилна машината. Изпълнителят е длъжен да: • Изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности по доставка на робота и обучение на необходимия персонал на ИМ "Искра" за използването му. • Да осигури гаранционно обслужване на доставения робот - минимум 24 месеца, считано от дата на доставка. • Да съгласува изпълнението на всички предвидини мерки с Възложителя. • Да информира Възложителя за всичкми потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, катоп предоставя адекватни решения за преодоляването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 19.08.2014 год. от 10.00 часа в административната сграда на Исторически музей Искра гр.Казанлък, ул. „П.Р.Славейков“ №8. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: