Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Horaires d`ouverture:MUSEE D`HISTOIRE "ISKRA"

Tous les jours de 9:00 à 17:30


Musée de la Rose

Tous les jours de 9:00 à 17:30La réplique du Tombeau Thrace de  Kazanlak

Tous les jours de 9:00 à 17:00Tombeau de Seuthès III

Tous les jours de 9:00 à 17:00


Temple du tumulus "Chouchmanetz"

Tous les jours de 9:00 à 17:00

Temple du tumulus "Helvetia"
Tous les jours de 9:00 à 17:00


Temple du tumulus "Grifoni"
Tous les jours de 9:00 à 17:00

Complexe ethnographique  "Kulata"

Tous les jours de 9:00 à 17:30Maison- musée  Petko Staynov

Mardi – de 9:00 - 12:00
Mercredi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Jeudi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Vendredi – de 13:00 - 18:00
Samedi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00


Въвеждат се временни ограничение

На основание Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министерството на Здравеопазването, на основание Заповед № 331/09.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък и писмо с изходящ № 91-00-9/09.03.2020г. на Министерство на културата.

НАРЕЖДАМ:

1.    В срок до 10.03.2020г. всички служители на ИМ „Искра“ – Казанлък да се запознаят със съдържанието на писмо с изх.№ 91-00-9/09.03.2020г. на Министерство на културата и препоръки на Световната здравна организация от 27.02.2020 г. за предотвратяване на разпространяването на вируса COVID-19.

2.    Считано от 10.03.2020 г. до второ нареждане в ИМ „Искра“ на територията на всички обекти на музея да бъдат преустановени: откриване на изложби, представяне на книги и филми, изнасяне на екскурзоводски беседи, прожекциите на филми за туристи в мултимедийните зали на институцията.

3.    Да бъдат преустановени и всички образователни програми и инициативите с участието на ученици, участието в семинари и конференции, честванията на  събития, свързани с дейността на музея.

4.    В обектите на музея да не бъдат допускани струпване на маса хора, както следва:
ИМ „Искра“ – централна експозиция: максимум до 50 души;
Музей на розата: максимум 35 души;
Гробница на Севт III: максимум 10 души;
Информационен център обслужващ могилите Хелвеция, Грифони и Шушманец: максимум 10 души;
Гробнично култов комплекс „Оструша“: максимум 5 души;
Казанлъшка гробница копие: максимум 5 души;
Дом Петко Стайнов: максимум 5 души;
Етнографски комплекс „Кулата“: максимум 20 души;
Всички щандове за продажба на сувенири: максимум 7 души;
Служителите, ангажирани с посрещането  и обслужването на туристите, желаещи да посетят обектите на ИМ „Искра“, да напомнят на посетителите да спазват препоръчаното от Министерството на здравеопазването безопасно разстояние от други посетители по време на престоя си в териториите на обектите на ИМ „Искра“.

5.    В срок до 11.03.2020 г. на всички входни пространства на обектите на ИМ „Искра“ да бъде поставена информация за необходимите предпазни мерки, които следва да бъдат съблюдавани от посетителите. Същата да бъде публикувана на електронната страница на музея. Служителите, ангажирани с обслужването на граждани да бъдат оборудвани с необходимите предпазни средства.

6.    При изпълнение на служебните си задължения служителите на музея са длъжни да спазват добра лична хигиена, като задължително измиват ръцете си с топла вода и миещи препарати след всяка потенциална възможност от заразяване.

7.    В срок до 10.03.2020 г. работните помещения в музея да бъдат снабдени с дезинфектант за ръце и антибактериални препарати за почистване, които да бъдат използвани редовно за постигане на необходимата хигиена.

8.    Всички служители на Исторически музей „Искра“ да почистват работните си места, след посещението на външни лица, минимум по три пъти на ден.

9.    Работните помещения на ИМ „Искра“ да бъдат проветрявани минимум по три пъти на ден.

10.    В срок до 10.03.2020 г. информацията за достъп на посетители до обектите на ИМ „Искра“ да бъде публикувана на електронната страница на музея.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. Текущ контрол и мониторинг в обектите на ИМ „Искра“ възлагам на дежурните служители.

Копие от заповедта да се предостави за сведение и изпълнение до всички служители на ИМ „Искра“.

Момчил Маринов
Директор на ИМ „Искра“ – гр. Казанлък

<<< Заповед >>>