ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК

......................

Публична покана

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документация

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Разяснение по документацията

Протокол

Решение

Договор